OTTHONTÁR INGATLANIRODA


Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat - GDPR

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ

1.1. Az adatkezeléshez kapcsolódó gazdasági tevékenység

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) az Otthontár Ingatlaniroda által végzett tevékenység során fellépő adatkezelésekre vonatkozik. A Otthontár Ingatlaniroda képviselői (alkalmazottja, szerződésben levő egyéb jogi személy, vagy megbízási szerződéssel rendelkező természetes személy) továbbiakban együttesen: “Értékesítők”, a velük kapcsolatba lépő személyek részére ingatlanközvetítési szolgáltatást (pl.: ingatlan értékesítése, bérbeadása, ingatlan felkutatása vásárlás, bérlet céljára; stb.) nyújtanak, valamint elősegítik az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybe vételét, közvetítését (pl: hitelfelvétel, energetikai tanúsítvány, jogi képviselet).

1.2. Az Otthontár Ingatlaniroda és a nevében eljáró jogi és természetes személyek (Értékesítők) szerepe és kapcsolata

Az Otthontár Ingatlanirodát az OT-Ingatlan Kft üzemelteti és birtokolja. Az Otthonár Ingatlaniroda fejleszti és üzemelteti azon informatikai rendszert, amely felhasználásával sor kerül a megbízások rögzítésére, a szolgáltatások nyújtására, a szolgáltatással kapcsolatos igények felmérésére. Az Otthontár Ingatlaniroda határozza meg az adatkezelés során alkalmazott nyomtatványokat, szerződéseket, az értékesítési folyamatokat, a szerződésszegés esetén követendő eljárást. Az Értékesítők az adatokat minden esetben az Otthontár Ingatlaniroda informatikai rendszerében rögzítik. Az Érintettel Értékesítők lépnek kapcsolatba, Értékesítők nyújtják az Érintett számára a szolgáltatásokat, ilyen módon az Értékesítők is kezelnek személyes adatokat. Az Értékesítők az adatokat az Érintettel kötött Megbízási Szerződés alapján, vagy az Érintett hozzájárulása alapján kezelik, az Otthontár Ingatlaniroda adatkezelési szabályzata alapján.
Értékesítők nem jogosultak önállóan, saját nevükben és javukra eljárva, az Érintettel szerződést kötni, számukra szolgáltatást nyújtani. Az Értékesítők az adatokat minden esetben az Otthontár Ingatlaniroda informatikai rendszerében és nyomtatványain rögzítik.

1.3. Az adatkezelő személye

Az 1.2 pont leírtak alapján az Adatkezelés célját, eszközeit és szabályait az Otthontár Ingatlaniroda határozza meg. Értékesítők személyes adatot kezelnek, de minden esetben mint az Otthontár Ingatlaniroda képviselői teszik ezt.
Az Otthontár Ingatlanirodával kapcsolatba lépő Éríntettek személyes adatainak, Adatkezelője:
OT-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1173 Bp.; Újlak u. 29. 4/16; adószám: 25780950-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-288-718), továbbiakban: “Adatkezelő”.
Iroda címe: 1193 Bp.; Üllői út 260.

Web címe: www.otthontaringatlan.hu
Központi e-mail címe: info@otthon-tar.hu
Központi telefonszám: +36 1 257 6972

1.4. Az Adatkezelő és Értékesítők adatkezelései

Az Otthontár Ingatlaniroda, valamennyi, az Értékesítőkkel kapcsolatba levő érintett adatát kezeli. A Értékesítők kizárólag azon érintettek adatait kezelik, akikkel kapcsolatban vannak.
Kizárólag az OT-Ingatlan Kft. tartja fenn a http://www.otthontaringatlan.hu Weboldalt, így a Weboldal tekintetében az adatkezelő kizárólag az OT-Ingatlan Kft.

1.5. Az Érintett

Az adatkezeléssel érintett személy az ügyfél, az a személy, aki az Adatkezelővel és Értékesítővel kapcsolatba lép, és ennek során megadja adatait a szerződés megkötése, a szolgáltatások igénybe vétele céljából. Érintett az a személy is, akinek az adatai más módon (más érintettől, ügyféltől, nyilvános forrásból) kerülnek az Adatkezelőhöz vagy annak képviselőjéhez (Értékesítő).

1.6. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és a magyar jogszabályok hatálya alatt végzik. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”). A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 honlapon.
Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a törvény által előírt azonosítási, bejelentési, nyilvántartási adatokat illetően, továbbiakban: „Pmt.”);
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően);
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen.

1.7. A Tájékoztató hatálya

Jelen Tájékoztató kizárólag a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésekre terjed ki.
A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak). Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelők adatkezelésére terjed ki.

II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az Érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az Érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

2.2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés elsődleges célja az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása, és az ehhez kapcsolódó üzleti tevékenység elvégzése. Ezen belül az adatkezelés céljai:
Az érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése;
Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevők (bérlők) felkutatása;
Ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása;
Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;
Az Érintett és az Adatkezelő között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;
Kapcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány) nyújtása, ezen szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel elősegítése;
A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
Szerződésszegés esetén az igények érvényesítése;
Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése (pl. ügyfél-átvilágítás);
Panaszkezelés, fogyasztóvédelem;

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel arra, hogy Adatkezelő több célból is kezeln személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet. A főbb jogalapok az alábbiak, az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó konkrét jogalapok a Tájékoztató IV. pontjában szerepelnek.
Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, és kezdeményezi a szolgáltatások igénybe vételét. Amennyiben az Érintett adatait az Adatkezelő felveszi, a hozzájárulást az Érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával adja meg. Online adatfelvétel esetén a hozzájárulás megadása jelölőnégyzet elfogadásával történik.
A hozzájárulás minden esetben önkéntes. Az Adatkezelő szolgáltatásai máshol elérhető, helyettesíthető, az esetek jelentős részében nélkülözhető szolgáltatások, így az Érintett önkéntes elhatározásán alapul, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, és igénybe veszi a szolgáltatásokat, vagy érdeklődik a szolgáltatások igénybe vétele felől.
Az Adatkezelő az Érintettet minden esetben tájékoztatják az adatkezelésről. A rövidített, az adatkezelés főbb, GDPR-ben meghatározott információit tartalmazó tájékoztatás szerepel az adatok rögzítésére szolgáló nyomtatványon, és az érintettek számára minden esetben elérhető a jelen, teljes körű Tájékoztató is.
Az Adatkezelő és az Érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)
Amennyiben az Érintett az Adatkezelővel szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A szerződés minden esetben tartalmazza az Érintett tájékoztatását az adatkezelésről.
Amennyiben az Érintett a szerződéskötést megelőzően megadja adatait a szerződés előkészítése, megkötése, az igények felmérése érdekében, az Adatkezelő ezen lépések érdekében kezeli az Érintett adatait, az Érintett tájékoztatása mellett.
A szerződés megkötése minden esetben önkéntes. Az Érintett a szolgáltatásokról és az adatkezelésről szóló tájékoztató alapján hozhat döntést arról, hogy a szerződést megköti-e, vagy sem.
A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján.
Amennyiben az Érintett valamely, az Adatkezelő által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre. Erről az érintett minden esetben tájékoztatást kap.
Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)
Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 1.4. pontban meghatározott jogszabályok.
Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)
Amennyiben az adatkezelés szükséges az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez, az adatot az Adatkezelő felhasználják ezen érdek érvényesítése céljából. A jelen bekezdés szerinti adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás (ún. érdekmérlegelési teszt) alapján kerül sor, a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetekben. Az Adatkezelő az érdekmérlegelési teszt során minden esetben pontosan azonosítják azt az érdeket, amely indokolja az adatkezelést, és megvizsgálják, hogy más módon (jogalappal) az adatkezelés megvalósítható-e. Az érdekmérlegelési teszt során minden esetben vizsgálatra kerül az érintett jogainak esetleges sérelme, és azon intézkedések lehetősége, amelyek ezen jogok esetleges sérelmét csökkentik, illetve az érintettnek segítséget nyújtanak a jogaik érvényesítésében.

III. AZ ADATKEZELÉS LEÍRÁSA, A KEZELT ADATOK KÖRE

3.1. Az adatkezelés folyamatának leírása

Az Adatkezelő a szolgáltatásait az 1193 Bp.; Üllői út 260 szám alatt elérhető irodában, az általa fentartott Web (http://www.otthontaringatlan.hu) oldalon, vagy a képviseletében eljáró Értékesítőkön keresztül valósítja meg.
Amennyiben az Érintett ingatlant kínál, és az értékesítésre (bérbe adásra) megbízást ad (Megbízási Szerződést köt), úgy a szerződés szerinti szolgáltatást az Adatkezelő, mint Megbízott nyújtja, az általa fenntartott informatikai, ügyviteli rendszer és dokumentációs háttér használatával. Ebben az esetben az Érintett megadja az adatait a szerződésben, valamint a kapcsolódó nyomtatványokon. Az Adatkezelő képviselője (Értékesítő) rögzíti az adatokat, előkészíti az ingatlan hirdetését, és elkészíti az ingatlanról a hirdetésekben megjelenő fényképeket. Az elkészült hirdetéseket az Értékesítő közzéteszi a Weboldalon, az egyes, ingatlanközvetítéssel foglalkozó portálokon (pl. ingatlan.com, otthonterkep.hu, stb.), a belső anyagokban, és egyes nyilvános felületeken (kiadványok, iroda portálja). A hirdetésben személyes adatok nem szerepelnek, csak az Adatkezelő és az Értékesítő adatai, elérhetőségei.
Amennyiben a Megbízási Szerződés megszűnik (teljesítéssel, felmondással, lejáratot követően), vagy az Érintett a továbbiakban az Adatkezelő szolgáltatását nem veszi igénybe, a hirdetés nem lesz elérhető. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokat törli, vagy a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból, módon, és ideig tárolják.
Ingatlan keresése esetén Értékesítő rögzíti az Adatkezelő informatikai rendszerében a kereső igényeit, keresésre vonatkozó megbízás esetén személyes adatait. Amennyiben az Érintett számára ingatlan kerül bemutatásra, az Értékesítő a megtekintési tanúsítványon rögzíti az Érintett adatait és a megtekintett ingatlan adatait.
Amennyiben az Érintett a Weboldalon onilne érdeklődik egy ingatlan felől, és megadja adatait, jelölő négyzet bepipálásával kell megerősítenie, hogy elfogadja jelen Tájékoztatót.
Kapcsolódó szolgáltatás (pl: hitel, energetikai tanúsítvány,) igénybe vétele esetén az Értékesítő továbbítja az Érintett adatait a szolgáltatást nyújtó személy részére.

3.2. Az adatok felvétele

Az Értékesítők az adatokat elsősorban az Érintettől veszik fel. Az adatfelvétel az alábbi módokon történhet:
Weboldalon keresztül: Amennyiben az Érintett a Weboldalon keresztül lép kapcsolatba az Adatkezelővel vagy annak képviselőjével (Értékesítő), adatait a Weboldalon keresztül, az erre szolgáló felületen adja meg. Ebben az esetben az Érintett elfogadja jelen Tájékoztatót, és hozzájárulást ad a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez. Az adatkezeléshez való hozzájárulásról az Érintettnek nyilatkoznia kell (jelölőnégyzet elfogadásával).
Értékesítőn keresztűl: Amennyiben az Érintett valamely Értékesítővel lép kapcsolatba, az adatokat az Értékesítő rögzíti, az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon keresztül. Az Érintettnek ebben az esetben is nyilatkoznia kell arról, hogy adatai kezeléséhez hozzájárul.
Más forrásokból történő adatfelvétel: Az Értékesítő az Érintett által közzétett (pl. hirdetésben szereplő) adatokat (telefonszám, e-mail cím) rögzíti kapcsolatfelvétel céljából. Egyéb esetben az Értékesítő adatokat más forrásból kizárólag akkor vesz át, ha erre a törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelő/Értékesítő a nyilvános, bárki számára hozzáférhető adatállományokból (így különösen az ingatlan-nyilvántartásból) is vesznek fel adatokat, amennyiben azok szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

3.3. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a természetes személyek alábbi adatait kezeli:
a. Azonosításhoz szükséges adatok: az Érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési neve, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma. Az adatok kezelésének célja az Érintett személy azonosítása, a vele való kapcsolattartás, szükség esetén az igények érvényesítése. Az adatok megadása szerződéskötés, egyéb, jogviszonyt keletkeztető kapcsolat (pl. megtekintési tanúsítvány aláírása) esetén kötelező, ezek hiányában a szerződés nem köthető meg, figyelemmel arra, hogy az adatok hiányában nem lehetséges a szerződés teljesítése, a szerződésből származó igények érvényesítése.
b. Ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos adatok: a fenti a. pont szerinti adatok mellett az Érintett állampolgársága, az a körülmény, hogy az Érintett a saját nevében, vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint az érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat. Amennyiben az ügyfél nem természetes személy, az adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult nevét, beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatot. Az adatok megadása kötelező, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között üzleti kapcsolat jön létre. Az adatkezelés jogalapja a Pmt. szerinti kötelezettség teljesítése.
c. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adatok megadása az Adatkezelő képvielője (Értékesítő) és az Érintett közötti kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgálják. Amennyiben az Érintett nem adja meg valamely, kapcsolattartásra szolgáló adatát, vele az Adatkezelő képvielője (Értékesítő) nem tud kapcsolatba lépni, és nem tud a szolgáltatást nyújtani. Így amennyiben az Érintett az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe kívánja venni, valamely, kapcsolattartáshoz szükséges adatát meg kell adnia.
d. Ingatlannal kapcsolatos adatok: az ingatlan címe, helyrajzi száma, alapterülete, egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos lényeges tulajdonságai, árral (eladási árral vagy bérleti díjjal) kapcsolatos információk. Amennyiben az Érintett ingatlant kínál, az adatok megadása kötelező, ezek hiányában ugyanis az Adatkezelő nem tudja a szolgáltatást nyújtani, az ingatlant hirdetni, érdeklődőknek kínálni.
e. Ingatlanról készült fényképek: az Ingatlanértékesítő az ingatlan felvétele során fényképet készít az ingatlanról, amely a hirdetésben megjelenik. A fénykép készítése minden esetben az Érintett tudtával és beleegyezésével történik, oly módon, hogy a képen személyes tárgyak lehetőleg ne szerepeljenek. A fénykép készítése nem kötelező, enélkül azonban az ingatlan értékesítése nehezebbé válik. A fénykép az Adatkezelők informatikai rendszerében tárolásra kerül.
f. Keresett ingatlanra vonatkozó adatok: amennyiben az Érintett ingatlant keres, az Adatkezelők kezeli az Érintett által megadott, a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat (pl. alapterület, ár, elhelyezkedés).
h. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok: Amennyiben az Adatkezelő számlát állít ki, kezeli a számla kiállításához szükséges adatot (vevő neve, címe, szolgáltatás meghatározása, esedékesség, díj összege).
i. Igényekkel kapcsolatos adatok: Amennyiben az Érintett és az Adatkezelő között jogvita alakul ki, az Adatkezelő kezelik az igény jogalapjára, természetére, mértékére vonatkozó adatokat, valamint az igény érvényesítését lehetővé tevő bizonyítékokat.

3.4. Az adatkezelés helye

A papír alapú dokumentumok az Otthontár Ingatlaniroda irodájában (1193 Bp.; Üllői út 260.) vannak tárolva. Valamennyi adat rögzítésre kerül az Otthontár Ingatlaniroda rendszerében. Otthontár ingatlaniroda az elekrtonikus adatok tárolására szolgáló szervert bérli. A szolgáltatást nyújtó jogi személy neve, elérhetősége:

Infotipp Rendszerház Kft.

1212 Bp.; Maros utca 32.
http://www.infotipp.hu

IV. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

4.1. Ingatlan értékesítéséhez, bérbeadáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő elsődleges szolgáltatása az ingatlanok közvetítése, az ingatlanértékesítési, bérbeadási tevékenység elősegítése. Ezen szolgáltatást az Érintettel kötött szerződés alapján képviselőin keresztűl (Értékesítők) nyújtja, a Otthontár Ingatlaniroda informatikai, ügyviteli rendszerének felhasználásával. Az adatkezelés során sor kerül a szerződés megkötésére, az adatok rögzítésére, az ingatlan hirdetésére, bemutatására, érdeklődők felkutatására.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont a-e. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése;
Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevő (bérlők) felkutatása;
Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
Az Érintett és az Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;
Kapcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány,) nyújtása, ezen szolgáltatásokat nyújtó személyekkel való kapcsolatfelvétel elősegítése;
A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, valamint az Érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő nyolc év. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet mindkét fél részéről. A Pmt. hatálya alá tartozó adatok tekintetében a megőrzési idő ugyancsak nyolc év.

4.2. Ingatlan kereséséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben olyan Érintett lép kapcsolatba az Adatkezelő képviselőjével (Értékesítő), aki ingatlant szeretne vásárolni (bérbe venni), az Adatkezelő képviselője (Értékesítő) rögzíti az Érintett adatait, és a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat. Amennyiben az Érintett az Adatkezelővel szerződést köt, az Értékesítő a szerződés alapján jár el a keresés során.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont c. és f. alpontja szerinti adatok, szerződéskötés esetén az a-b. alpont szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
Ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása;
Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;
Az Érintett és az Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;
A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, szerződéskötés esetén az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama: Amennyiben nem jön létre szerződés, az Adatkezelő törli az adatokat, ha a keresés eredménytelen, és az adatkezelésnek más célja nincs. Szerződéskötés esetén az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő öt év. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet.

4.3. Megtekintési tanúsítvány

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett számára Értékesítő ingatlant mutatn be, a megtekintési tanúsítványon kerül sor annak rögzítésére, hogy kinek, mely ingatlan bemutatására került sor. Utóbb a megtekintési tanúsítvány szolgál annak bizonyítására, hogy az adott ingatlant Értékesítő mutatta be az Érintett számára.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont a. és c. alpontja szerinti adatok, valamint a bemutatott ingatlan címe és helyrajzi száma.
Az adatkezelés célja:
Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;
A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, szerződéskötés esetén az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított öt évig őrzi. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet.

4.4. Igények, követelések érvényesítése

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között jogvita alakul ki, és ezen vita során valamely fél a másik féllel szemben (anyagi vagy egyéb természetű) igényt kíván érvényesíteni, az ehhez szükséges adatok felhasználhatók az igényérvényesítés során. Az Adatkezelő részéről a leggyakoribb igényérvényesítési indokok: a megkerülés (amikor az Adatkezelő által kapcsolatba került Érintettek az Adatkezelő megkerülésével létesítenek jogviszonyt kifejezetten azzal a céllal, hogy megkerüljék az Adatkezelőt, ezáltal mentesüljenek a díjfizetés kötelezettsége alól), fizetési kötelezettség megtagadása (amikor az Érintett a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, azt megtagadja). Az Adatkezelő ebben az esetben felhasználhatja a kezelt adatokat abból a célból, hogy bizonyítsa az igény megalapozottságát, és szükség esetén az igényt jogi úton érvényesítse. Ennek során sor kerülhet az igény bizonyítására, a követelés jogi úton történő behajtására.
Az adatkezelés célja:
A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
Szerződésszegés (pl. megkerülés) esetén az igények érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja részben jogszabály rendelkezése, azon jogszabályoké, amelyek az igény érvényesítését a felek közötti jogviszonyban lehetővé teszi. Amennyiben az igény szerződésen alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, Az adatkezelés jogalapja emellett az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az igény érvényesítéséig tart, ennek hiányában addig, amíg az igény jogi úton érvényesíthető. Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az igény nem érvényesíthető, így különösen, ha az elévült, vagy az igény érvényesítése sikertelen.
Érdekmérlegelési teszt rövid bemutatása:
A jelen pont szerinti adatkezelés esetén az Adatkezelő érdeke az, hogy a közöttük és az Érintettek között létrejött szerződés teljesítése esetén hozzájussanak az őket megillető ellenszolgáltatáshoz.
Minden esetben olyan igény érvényesítését szolgálja az adatkezelés, amely szerződésen, vagy valamely fél kötelezettségvállalásán alapul (pl. megtekintő személy kötelezettségvállalása arra, hogy a megtekintett ingatlant az adatkezelőkön keresztül vásárolja meg); a szerződés megkötése, vagy a kötelezettségvállalás minden esetben az Érintettek önkéntes elhatározása alapján történt. Vagyis az Érintettek vállalták a kötelezettséget arra, hogy a szolgáltatás igénybe vétele esetén az Adatkezelőt nem kerülik meg, és részére a szerződés szerinti díjat megfizetik.
Az Adatkezelőnek jogos, szerződésen alapuló érdeke és joga, hogy ezen díjhoz hozzájusson.
Amennyiben az Érintett önkéntesen nem teljesíti az Adatkezelő igényét, azokat az Adatkezelő kénytelen jogi úton, az irányadó jogszabályokban rögzítettek szerint érvényesíteni, vagyis nincs más mód a cél elérésére.
Az igény érvényesítésének feltétele azon adatok felhasználása, amelyek szükségesek az igény alátámasztásához, bizonyításához, a szükséges eljárások megindításához; ezen adatok felhasználása nélkül az igény nem érvényesíthető, mivel az Adatkezelő nem tudja azt bizonyítani, az eljárásokat megindítani.
Figyelemmel arra, hogy az adatkezelést kiváltó ok az Érintett jogellenes eljárása, és az adatok felhasználására jogszabályban meghatározott módon (eljárásban) kerül sor, az adatkezelés nem tekinthető aránytalan korlátozásnak.
A felek mellérendelt viszonyára és egyenlő elbánására figyelemmel, amennyiben az érintett kíván igényt érvényesíteni az Adatkezelővel szemben, az Adatkezelő az általuk kezelt adatokat az érintettnek átadják.

4.5. Reklámozás

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő megkeresik reklámokkal. A reklámok (hírlevelek) minden esetben az Adatkezelők szolgáltatásairól szólnak, vagy olyan kapcsolódó szolgáltatásokról, termékekről, amelyek az Adatkezelő szolgáltatásához szorosan kapcsolódnak. A reklámok (hírlevelek) küldésére kizárólag akkor kerül sor, ha az Érintett ahhoz hozzájárult, vagy önálló nyilatkozatban, vagy nyomtatványon a vonatkozó jelölőnégyzet útján, vagy a Weboldalon keresztül. Az Adatkezelő a reklámokat nem értékesíti, tehát nem küldenek ki reklámot harmadik személy által fizetett díj ellenében.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont c. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
Az Érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, amíg az Érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, vagy megtiltja a további, reklámozási célú adatkezelést, vagy tiltakozik a reklámozási célú adatkezelés ellen. Amennyiben az érintett adatai törlésre kerülnek, a reklámozási célú adatkezelés is megszűnik.

4.6. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében végzett adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelők a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség érdekében kezelik az Érintett személyes adatait. Az üzleti kapcsolat létesítésekor Adatkezelő képviselője (Értékesítő) rögzíti az Érintett Pmt. által meghatározott adatait, és amennyiben fennáll valamely, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettség, adatot szolgáltatnak az illetékes hatóság részre.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont a-b. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Pmt. ellenőrzést, adatrögzítést, nyilvántartásba vételt előíró rendelkezései.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a Pmt. 56. § alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év.

4.7. Weboldal adatkezelése

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett valamely módon a Web oldalon keresztűl kapcsolatba lép Adatkezelővel vagy annak valamely képviselőjével (Értékesítő). Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont c-e. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
Az Érintett által feltett az Adatkezelő szolgáltatásiaval összefüggő kérdések, kérések, panaszok megválaszolása, kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, amíg az Érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adatkezelés célja nyilvánvalóan megszűnik. Amennyiben az Érintett jogviszonyba lép az Adatkezelőkkel (pl. szerződést köt), az adatai kezelése a továbbiakban ez alapján történik.

4.8. Számlázással összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintettnek díjfizetési kötelezettsége keletkezik, az Adatkezelő kiállítja az erről szóló számlát, és azt elhelyezi a könyvelési adatok között.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont h. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a számla kiállításától számított nyolc év.

V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

5.1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

5.2. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodnak különösen:
A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
Adatkezelő képviselői (Értékesítői) az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

5.3. Technikai adatok és cookie-k kezelése

Amennyiben az érintett meglátogatja a Weboldalt, a Weboldalhoz kapcsolódó rendszer automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Otthontár Ingatlanirodát, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
- megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
- emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
- elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
- figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

5.4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:
a. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelők törlik.
b. Az Érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az Érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését Érintett kéri, az Adatkezelő minden esetben megvizsgálják, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra az Adatkezelőnek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, az Adatkezelő megvizsgálják, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül az Adatkezelőnek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az Érintett kérelmére az Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja, erről az Érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.
c. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokat törli, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, az adatokat az Adatkezelő törli.
d. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
e. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.
f. Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az Adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törlik. A Pmt.-ben meghatározott adatokat az Adatkezelők a Pmt. 56. § alapján az üzleti kapcsolat megszűnését követő nyolc év elteltével törlik; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján számviteli bizonylatnak minősülő iratokat, adatokat az Adatkezelő nyolc év elteltével törli.
A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

5.5. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, együtt az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

6.1. Az Érintettek jogai

Tájékoztatás (hozzáférés). Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az Érintettet az adatok felvételekor tájékoztatják az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az Érintett számára. Az Érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.
Helyesbítés. Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.
Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadják meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Korlátozás. Az Érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Érintett az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A tiltakozás esetén az Adatkezelő a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelést megszünteti.
Adathordozhatóság. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

6.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

Az Adatkezelő az Érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az adatkezelésről szóló rövid tájékoztatás megtalálható azon nyomtatványokon, amelyeken az Érintett megadja adatait, és az Érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az Adatkezelők az Érintett figyelmét felhívják.
Az Érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet bármilyen módon (szóban, írásban) eljuttathatja az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az Érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszi meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az Érintett jogorvoslati lehetőségeit.
Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem kötik díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.
Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az Érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.3. Jogorvoslat

Az Érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntessék meg, az adatkezelést, az Érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az Érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az Érintettet tájékoztatja.
Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.
Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni.

Legújabb ajánlataink

HASZNOS TANÁCSOK INGATLAN BEMUTATÁSHOZ:

Tegyünk rendet.
Minden felesleges tárgyat pakoljunk el.
Húzzuk fel a redőnyöket, engedjünk be annyi természetes fényt, amennyit csak lehet.
A bejárat közeléből pakoljunk el minden kabátot, minden cipőt.

A konyhát tegyük rendbe, ne legyen szennyes a mosogatóban, az étkező asztalt pakoljuk le.
Tegyük rendbe a fürdőszobát, csak a legszükségesebb tisztálkodó szereket hagyjuk elől. Hajtsuk le a Wc ülőkét.
Ágyat vessük be. Kanapét zárjuk össze.
Családi házak esetén törekedjünk a rendezett kertre.

Adjunk lehetőséget arra, hogy a teraszon-, kertben-, nappaliban leüljön a Vevő és feltegye a kérdéseit, ismerkedjen a környezettel.
Nem a luxus minőségű bútorzat a döntő érv a vásárláskor, hanem az ingatlan összképe. A rendezett és ápolt élettér segít a Vevőknek a döntésük meghozatalában.

MUTASS TÖBBET!